Persoonlijke levenswil

De mens is een emotioneel wezen, in de basis krijgen we allen een aantal basisemoties en bijhorende reflexen mee die we nodig hebben om te kunnen overleven.

We worden elk op onze eigen manier emotioneel geprikkeld en gaan op onze eigen unieke manier om met de emoties die we ervaren en doormaken. Hoe we dat doen en wat hiervan het effect is wordt bepaald door verschillende factoren. De gevoeligheid voor emoties of de mate van emotionele kwetsbaarheid, die je hebt als persoon speelt hierbij een rol. Ook de mate waarin je gezien wordt en erkenning ontvangt van anderen, je bewust wordt van je emoties en begrip ontwikkelt over je emoties helpt je om je emoties te reguleren en er mee om te gaan. Uiteraard spelen ook je vaardigheden die je al dan niet ontwikkeld hebt en de (leer)kansen die je krijgt in het leven een rol bij het omgaan met emoties en het ervaren van gelukkige momenten.

Elk van ons ervaart aangename en moeilijke emoties. Positieve emoties bestaan immers enkel bij de gratie van negatieve emoties en omgekeerd. Emoties kennen ook een verloop en een bepaalde intensiteit, deze bepalen mee de moeilijkheidsgraad bij het omgaan met die emoties.

Het is dus voor iedereen anders om te voelen en om met gevoelens om te gaan, we hebben hier een deel van in de hand tegelijk zijn we ook afhankelijk van- of bepaald door factoren waar we onderhevig aan zijn en waar we soms ook geen invloed op hebben. Dus ondanks we steeds verantwoordelijk zijn voor het omgaan met onze emoties en met wat we voelen, zijn we niet altijd verantwoordelijk voor wat ons overkomt. We kunnen dus ons best doen om invloed uit te oefenen op die zaken waar we ook werkelijk invloed op kunnen uitoefenen. Tegelijk moeten we ook een manier zoeken om met wat ons wordt aangedaan of overkomt, om te gaan. Je begrijpt dat dit niet in elke situatie, voor elk één gemakkelijk, noch mogelijk is. Geconfronteerd worden met zo’n vormen van onmacht, heeft een negatieve impact op je ervaring van levenskwaliteit, het maakt je ongelukkig. Binnen een kwaliteitsvol leven ontwikkel je vaardigheden om de pijn en het ongemak dat het leven onvermijdelijk met zich meebrengt te accepteren, gun je jezelf de nodige ondersteuning om opnieuw op krachten te komen, om op andere domeinen je competenties te gaan ervaren en verbind je jezelf ertoe om toegewijde waardegerichte acties te ondernemen zodat je opnieuw meer evenwicht ervaart en zodat je emotionele draaglast opnieuw te torsen valt.

We geloven dat het belangrijk is om je ten allen tijden bewust te blijven van je persoonlijke levenswil en hoe die zich verhoudt tot die dingen die van je verwacht worden (door jezelf en anderen). De vrijheid om je leven in te richten naar je eigen wensen lijkt ons een noodzakelijke iets om je te engageren tot dat leven, er de verantwoordelijkheid voor op te nemen en het als kwaliteitsvol te kunnen ervaren. Daarmee willen we niet zeggen dat iedereen maar zijn zin moet doen in dit leven, wij geloven dat inspanning loont, tegelijk geloven we ook in essentiële zaken als communicatie, overleg, het vormen van een consensus, begrip en respect opbrengen voor mekaar, kansen creëren  en al dergelijke zaken om tot een bepaalde keuze- en beslissingsvrijheid te komen die mensen de ruimte biedt om zich te ontplooien als individu, vanuit hun eigenheid, door zelfbepaling en de nodige inspanningen en verantwoordelijkheid om zichzelf te realiseren.

We geloven niet dat iedereen hier dezelfde kansen en mogelijkheden toe krijgt, daarom lijkt het ons belangrijk om rekening te houden met deze contextuele factoren. We geloven echter wel dat iedereen over een bepaald potentieel beschikt, dat de moeite waard is om gezien en erkent te worden opdat dit potentieel tot zijn recht kan komen. Wij geloven in het aanbieden van een stimulerende context, die mensen groei- en ontwikkelingskansen geeft. Wij geloven in participatie en de kracht van een vrijwillige keuze die mensen maken om zich te engageren tot iets. Zo bouw je samen aan meer kwaliteit.