Verwondering is het begin van alle wijsheid.

– Aristoteles

Over ons

Hallo,

Welkom op de website van Positiv’eau.
Het is momenteel druk en dit kan betekenen dat we jouw hulpvraag niet meteen kunnen beantwoorden.

Je kan je wel aanmelden met je hulpvraag via info@positiveau.com, wij contacteren je dan voor verdere afspraken en planning.

Zorg ondertussen goed voor jezelf.

Mocht je toch nood hebben aan een laagdrempelig gesprek, dan kan je anoniem dag en nacht met al je kleine en grote zorgen terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106 of op de chat tele-onthaal.be

Het kerndoel van Positiv’eau is werken aan de toename van Kwaliteit van leven.

Kwaliteit van leven staat voor een leven dat je zelf de moeite waard vindt. Elk mens heeft hierin een aantal universele behoeften. Levenskwaliteit wordt bepaald door de mate waarin jouw leven als comfortabel en bevredigend aanvoelt. Goed zorg dragen voor lichaam en geest, inzetten op relaties en ons leven op een zinvolle en betekenisvolle manier vormgeven, zijn zaken die hier toe bijdragen.

Positiv’eau biedt individuele training en therapie om de toename van kwaliteit van leven mogelijk te maken.
Investeren in je gezondheid, je lichaam, je emotioneel welbevinden en het ontdekken en benutten van je eigen wilskracht en potentieel helpt je om jezelf te ontplooien en voldoening te halen uit het leven.

Positiv’eau biedt ook trainingen die je organisatie ondersteunen bij: Het bevorderen van samenwerking, het implementeren van meer zelforganisatie, het stimuleren van de autonomie en het ondernemerschap van medewerkers en het aannemen van een purpose driven werkattitude.
Mensen willen zich realiseren en ontwikkelen op professioneel vlak, dit heeft immers een invloed op het ervaren van meer levenskwaliteit. Positiv’eau traint bedrijfsleiders, teamleiders en medewerkers en leert hen om anders te kijken naar- en om te gaan met- werk.

Daarnaast bouwen we aan een Experience center in het Zuiden van Frankrijk, waar je in vivo kan beleven wat kwaliteitsvol leven kan betekenen voor jou.

Geniet van de kleine dingen in het leven, want op een dag zul je terugkijken en beseffen dat het de grote dingen waren.

– Kurt Vonnegut

Kwaliteit van leven
PERSOONLIJKE GROEI
Je ontplooien, groeien en ontwikkelen als mens
ww
ZELFBEPALING & ZINGEVING
Je eigen leven aansturen vanuit je waarden en normen
PRODUCTIVITEIT & ACTIVITEIT
jezelf realiseren in een activiteit en ervaren wat je competenties zijn
SOCIALE INCLUSIE
Deel uitmaken van een betekenisvol groter geheel
ALGEMEEN WELBEVINDEN
Bewust zorg dragen voor je emoties en je lichaam.
MATERIEEL WELBEVINDEN
Een kwalitatief verantwoorde woon-en leefsituatie
NATUURLIJKE LEEFOMGEVING
Een leefomgeving die bij jou past en waar jij je goed in voelt
ALGEMENE LEVENSTEVREDENHEID
De wijze waarop jij kijkt naar jezelf en je leven bepaalt de mate waarin je levenstevredenheid ervaart

Bijleren, je kunnen ontplooien, groeien en ontwikkelen als mens draagt bij tot je levenskwaliteit. Je zelfbewustzijn ontwikkelen, je identiteit vormen en je talenten en potentieel ontdekken helpt je in het ontwikkelen van meer zelfkennis. Vandaaruit kan je werken aan het realiseren van je dromen en je aspiraties en bouwen aan een kwaliteitsvol leven.

De mogelijkheid om je eigen leven aan te sturen, je waarden en normen te kunnen vormgeven in de wijze waarop je jouw leven inricht, biedt je geruststelling en een gevoel van competentie. Zin geven aan wat je doet in dit leven maakt het mogelijk om oprecht te verbinden tot dit leven en er op in te zetten, wat bijdraagt tot het ervaren van meer levenskwaliteit.

Jezelf realiseren in een activiteit, het uitvoeren van arbeid, het beoefenen van een ambacht, kunst of andere discipline, helpt je te ervaren wat je competenties, talenten en mogelijkheden zijn. Het geeft je de kans om jezelf uit te drukken. Komen tot realisaties en het ervaren van beheersing zorgt voor bevrediging, een goed gevoel en het ervaren van levenskwaliteit.

Integratie en participatie in de samenleving, je engageren en rollen opnemen waarin je verantwoordelijkheden draagt en betekenis ervaart en zo deel uitmaakt van een betekenisvol groter geheel, een doel of zingeving, kan jou een gevoel van betekenis opleveren.

Het leven bestaat niet enkel uit rozengeur en maneschijn, zowel positieve als negatieve ervaringen kleuren het leven. Jezelf en je leven positief leren evalueren helpt om te komen tot zelfacceptatie. Daarnaast helpt het je ook bewust zorg te dragen voor de emoties, verlangens en belemmeringen waar je dagelijks mee te maken krijgt en mee dient om te gaan. Het ombuigen van problemen naar uitdagingen en kansen kan hierbij helpend zijn. Bij lichamelijk welbevinden gaat het om het optimaliseren van je gezondheid, het verbeteren of in stand houden van je fysieke mogelijkheden, of indien nodig verslechtering tegen te gaan. Toegankelijkheid van gezondheidszorg, welzijnszorg of sportfaciliteiten kan hierbij helpend zijn.

Om je veilig te kunnen voelen in je eigen woonomgeving heb je nood aan een kwalitatief verantwoorde woon- en leefsituatie en materiele omstandigheden die je je menselijke waardigheid doen behouden en bijdragen tot het ervaren van levenskwaliteit.

De omgeving waar we aan bloot gesteld worden heeft een impact op onze ervaring van levenskwaliteit. Dit houdt zowel je letterlijke leefomgeving in (natuur, dorp, stedelijke context, woonsituatie…) als de wijze waarop je kan interageren met je omgeving. Sommige leefomgevingen brengen meer stress met zich mee dan anderen. Uit onderzoek blijkt dat de natuur een weldoend effect heeft op de mens, het zorgt voor herstel bij stress of mentale moeheid, het helpt je herstellen van fysiek ziek zijn en toont een algemene verbetering van de gezondheid en welzijn aan.

Je bewustzijn, de mate waarin je op een accepterende manier kan verbinden met je gevoelens en je innerlijke dialoog bepalen je tevredenheid over je leven en je ervaring van levenskwaliteit. Een verbeterd affectief-, emotioneel en cognitief welzijn en zingeving dragen bij tot het positief evalueren van je leven en helpen zo levenstevredenheid te ervaren.

Wees zelf de verandering
die je in de wereld wil zien.

– Mahatma Gandhi

Individueel

Levenskwaliteit! Een kwaliteitsvol leven omvat enkele onmisbare ingrediënten. Ze zijn sterk verbonden met de basisbehoeften van de mens. In deze training leer je welke verschillende elementen er allemaal invloed uitoefenen op je levenskwaliteit.

Aan de hand van bewustwordingsoefeningen, het verwerven van inzichten en ervaringsgerichte oefeningen leer je hoe je zelf invloed kan uitoefenen op je eigen levenskwaliteit. Hoe je beter zorg kan dragen voor jezelf in verschillende situaties en contexten. Hoe je vanuit meer comfort in het dagelijkse leven kan staan en kan bouwen aan je eigen kwaliteitsvolle bestaan.

Pim Ampe (Demo)
Pim Ampe


Uitgangspunt van dit therapiemodel is dat ieder mens beschikt over een probleemoplossend vermogen. De oplossingsgerichte therapie is erop gericht dit vermogen te ontsluieren en te activeren, en stelt je daarmee (weer) in staat je eigen oplossingen te creëren.
Oplossingsgerichte Therapie is een toekomst- en doelgerichte, zo beknopt mogelijke vorm van gesprekstherapie. Deze benadering is aan het begin van de jaren tachtig ontwikkeld door Insoo Kim Berg, Steve de Shazer en hun collega’s en cliënten in het Milwaukee Brief Family Therapy Center.
In deze kortdurende therapie wordt er gewerkt aan de hand van een aantal uitgangspunten:

 1. Repareer niet iets wat niet stuk is: therapie is alleen nodig wanneer je een probleem wenst aan te pakken.
 2. Als iets werkt, doe het dan vaker: de oplossingsgerichte therapeut gaat samen met jou kijken hoe je de gewenste veranderingen in stand kan houden of er verder kan op inzetten. We doen dit door nauwkeurig te kijken wat je tijdens periodes van verbetering deed, hoe jij je toen anders gedroeg of reageerde en wat dus werkzaam was voorheen. Vervolgens bekijken we samen hoe je deze succesvolle gedragsopties kan herhalen en je eigen oplossingen verder kan ontwikkelen.
 3. Als iets niet werkt, probeer dan iets anders: Dit uitgangspunt stelt dat hoe
  goed een oplossing ook lijkt, het is geen oplossing als zij niet werkt. Dan is het nodig om verder op zoek te gaan naar wat wel helpend of werkzaam kan zijn.
 4. Kleine stapjes kunnen tot grote veranderingen leiden: Oplossingsgerichte
  therapie heeft een minimalistische benadering, waarbinnen problemen worden opgelost in een reeks kleine, overzichtelijke stapjes. De veronderstelling is dat zodra een kleine verandering in gang is gezet, dit tot een reeks van andere veranderingen zal leiden, die ook weer aanleiding geven tot andere veranderingen. Zo kan je geleidelijk en voorzichtig de gewenste veranderingen in je leven doorvoeren.
 5. De oplossing hoeft niet per se in verband te staan met het probleem: Oplossingsgerichte therapie komt tot oplossingen door eerst in kaart te brengen wat anders zal zijn wanneer het probleem is opgelost. Vanuit deze gewenste situatie gaan we op zoek naar die momenten waarop de gewenste oplossing al voor een deel aanwezig was, is of in de toekomst aanwezig zou kunnen zijn. Je wordt aangemoedigd om verder in te zetten op deze werkzame factoren.
 6. We spreken de taal van oplossingen: De taal van oplossingen is positiever, hoopvoller, meer gericht op de toekomst en benadrukt de vergankelijkheid van problemen.
 7. Geen enkel probleem is er altijd; er zijn altijd uitzonderingen die gebruikt kunnen worden: Er zijn altijd uitzonderingen op problemen en die kunnen gebruikt worden om kleine veranderingen in gang te zetten.
 8. De toekomst is maakbaar en onderhandelbaar: Dit principe vormt de basis
  van oplossingsgerichte therapie. Het suggereert dat mensen niet vastzitten aan een aantal houdingen en gedragingen die bepaald worden door het verleden, een sociale bevolkingslaag of psychologische diagnose. Dit principe gaat, ondersteund door het sociaal constructivisme, ervan uit dat de toekomst een hoopgevende plek is, waar mensen hun eigen koers en toekomst kunnen bepalen.

Met deze therapie kan jij opnieuw ontdekken welke werkzame factoren jou helpen je leven verder vorm te geven.

Pim Ampe (Demo)
Pim Ampe


Dialectische gedragstherapie (DGT) is een cognitieve gedragstherapie beschreven door Marsha Linehan.
Het doel van deze therapie is meer controle te krijgen over je denken, voelen en handelen, waardoor je meer stabiliteit in je leven kan brengen. De DGT gaat uit van een dialectische filosofie. Dialectiek wil zeggen dat de
werkelijkheid niet statisch is, maar bestaat uit de spanning tussen tegenpolen. Binnen DGT richten we ons op zowel acceptatie als op het veranderen van problemen. Acceptatie betekent aanvaarden zonder berusting, dit is niet hetzelfde als goedkeuren. Veranderen betekent het aanleren
van vaardigheden.
Deze therapie biedt je vaardigheden die o.a. helpend zijn bij het omgaan met je emoties. DGT richt je op het opbouwen van een levenswaard en kwaliteitsvol leven. Je leert meer greep te krijgen op je leven. Je leert problemen op een effectieve manier op te lossen door nieuwe vaardigheden aan te leren en door alternatieven te zoeken voor de noodoplossingen die je tot dan toe gebruikte.
DGT gaat ervan uit dat de problemen niet allemaal tegelijkertijd kunnen worden aangepakt. We werken stapsgewijs en de ernst van de problemen bepaalt in welke volgorde ze zullen worden aangepakt.

Pim Ampe (Demo)
Pim Ampe


Het algemene doel van supervisie is deskundigheidsbevordering, je meer bewust worden van je eigen gevoelens, gedachten en gedrag binnen je werksituatie, om zo je inzicht in je eigen handelen te vergroten, bewust (nieuwe) keuzes te kunnen maken en de gewenste impact te ervaren op je eigen professionele handelen binnen je beroepssituatie.
Het spreekt voor zich dat het in supervisie dus belangrijk is om te reflecteren over je eigen handelen. Dat wil zeggen dat je als supervisant bereid bent om bij jezelf stil te staan. Als deelnemer aan de supervisie wordt er immers van je verwacht dat je de tijd neemt om je eigen houding en gedrag te doorgronden. Door hierover te praten en te reflecteren kan je je meer bewust worden van eigen gevoelens, gedachten en verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze je eigen handelen beïnvloeden. In supervisie gaat het er om dat je leert van je eerdere werkervaringen, dat je gaat begrijpen waarom je handelt zoals je doet, wat je irriteert of motiveert, wat je na de analyse van- en het inzicht in je eigen handelen, graag anders wilt gaan doen.
Je bepaalt zelf welke ervaringen uit de praktijk tijdens de supervisie worden ingebracht en besproken.
In supervisie gaat het over de integratie van enerzijds al datgene waar je voor bent opgeleid (je deskundigheid) en datgene wat er van je wordt gevraagd (je taken/opdracht/verantwoordelijkheden) en anderzijds je eigen opvattingen, emoties, motivatie en grenzen (persoonlijkheid).
Supervisie leidt tot het maken van keuzes, je formuleert leerdoelen en bijhorende actieplannen over hoe je in de toekomst wil handelen, waar je wil in bijleren en waar jij je toe engageert. Zo bouw je voor jezelf een leerproces op.
In supervisie lossen we geen problemen op, we kijken samen naar hoe je omgaat met problemen, welke veranderingswensen je voelt, welke mogelijke oplossingen deze in zich dragen, om zo samen te komen tot een gewenste situatie en bijhorend actieplan.
In supervisie krijgt de persoonlijke kant van jouw functioneren dus aandacht. Niet de cliënt/collega of diens probleem staat centraal, maar de manier waarop jij daarmee omgaat.

Pim Ampe (Demo)
Pim Ampe


Onderzoek toont dat hoe mensen zich voelen over hun gezondheid, een impact heeft op hun algemeen gevoel van welzijn en het ervaren van levenstevredenheid. Omgekeerd wordt ook vastgesteld dat gelukkige mensen gezonder zijn, langer leven en gemakkelijker herstellen van ziektes. Redenen genoeg dus om in te zetten op een gezond en fit lichaam als thuisbasis voor een gezonde geest.
Wil jij graag afvallen, werken aan spieropbouw, je uithouding /conditie verbeteren, inzetten op core stability en je rugklachten verminderen? Wil je zelf gezond en fit worden/blijven?
Kies dan gerust voor personal training of neem deel aan onze bootcamps.

Cor makengo (Demo)
Cor Makengo

Liefdevol omgaan met je eigen lichaam heeft een positief effect op hoe jij je voelt en hoe je denkt over jezelf. Investeren in je lichaam, door er aandacht en zorg aan te besteden, is dan ook deugddoend, het helpt je vrolijker de dag tegemoet te treden.

Aandacht en zorg bieden aan je lichaam kan door te genieten van één van de deugddoende behandelingen van Beauty Al.

Annick lopes - (Demo)
Annick Lopes

Voor organisaties

Onze maatschappij verandert, organisaties veranderen, het leven verandert continu en wij veranderen mee. Wat doet die verandering met ons en wat kan jij doen om met verandering om te gaan? De evolutionaire wetenschap biedt een set van praktische hulpmiddelen om groepen van allerlei aard beter te laten functioneren en zich aan te passen aan steeds veranderende omgevingen. De Prosocial methode gebruikt deze tools (in een evidence-based methode) voor het verhogen van de motivatie, tevredenheid en productiviteit van groepsleden in vele contexten.

Deze methode helpt ons om samen te bouwen aan de toename van kwaliteit van leven, door mensen en groepen veerkrachtiger te maken in het omgaan met de uitdagingen van het leven, zowel op emotioneel, fysiek, sociaal, intellectueel alsook economisch vlak en hen te leren samenwerken. Samenwerken als gezin, familie, collega’s, teams, klasgenoten, vereniging of welke kleine of grotere groep dan ook.

Prosocial is een methode die gebaseerd is op het werk van Nobelprijswinnaar Elinor Ostrom en op de contextuele gedragswetenschap en de evolutionaire wetenschap.

De methode werd beschreven door Paul W.B. Atkins, PhD, David Sloan Wilson, PhD, Steven C. Hayes, PhD, 2019 in het boek Prosocial, using evolutionary science to build productive, equitable, and collaborative groups.

We laten jou en je organisatie kennismaken met de acht kernprincipes van het Prosocial proces en onderzoeken samen met jullie hoe deze reeds zijn ingebed in je samenwerking of hoe je ze kan integreren in de toekomst.

 1. Gemeenschappelijke waarden en belangen van een groep identificeren en in kaart brengen
 2. Rechtvaardige verdeling van kosten en baten
 3. Eerlijke en inclusieve besluitvorming
 4. Monitoring van overeengekomen gedrag
 5. Gradueel reageren in respons op helpend of interfererend gedrag
 6. Snelle en eerlijke conflictoplossingen
 7. Bevoegdheid tot zelfbestuur
 8. Samenwerkingsrelaties met andere groepen
Joeri-torfs (Demo)
Joeri Torfs
Pim Ampe (Demo)
Pim Ampe


Het algemene doel van supervisie is deskundigheidsbevordering, je meer bewust worden van je eigen gevoelens, gedachten en gedrag binnen je werksituatie, om zo je inzicht in je eigen handelen te vergroten, bewust (nieuwe) keuzes te kunnen maken en de gewenste impact te ervaren op je eigen professionele handelen binnen je beroepssituatie.
Het spreekt voor zich dat het in supervisie dus belangrijk is om te reflecteren over je eigen handelen. Dat wil zeggen dat je als supervisant bereid bent om bij jezelf stil te staan. Als deelnemer aan de supervisie wordt er immers van je verwacht dat je de tijd neemt om je eigen houding en gedrag te doorgronden. Door hierover te praten en te reflecteren kan je je meer bewust worden van eigen gevoelens, gedachten en verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze je eigen handelen beïnvloeden. In supervisie gaat het er om dat je leert van je eerdere werkervaringen, dat je gaat begrijpen waarom je handelt zoals je doet, wat je irriteert of motiveert, wat je na de analyse van- en het inzicht in je eigen handelen, graag anders wilt gaan doen.
Je bepaalt zelf welke ervaringen uit de praktijk tijdens de supervisie worden ingebracht en besproken.
In supervisie gaat het over de integratie van enerzijds al datgene waar je voor bent opgeleid (je deskundigheid) en datgene wat er van je wordt gevraagd (je taken/opdracht/verantwoordelijkheden) en anderzijds je eigen opvattingen, emoties, motivatie en grenzen (persoonlijkheid).
Supervisie leidt tot het maken van keuzes, je formuleert leerdoelen en bijhorende actieplannen over hoe je in de toekomst wil handelen, waar je wil in bijleren en waar jij je toe engageert. Zo bouw je voor jezelf een leerproces op.
In supervisie lossen we geen problemen op, we kijken samen naar hoe je omgaat met problemen, welke veranderingswensen je voelt, welke mogelijke oplossingen deze in zich dragen, om zo samen te komen tot een gewenste situatie en bijhorend actieplan.
In supervisie krijgt de persoonlijke kant van jouw functioneren dus aandacht. Niet de cliënt/collega of diens probleem staat centraal, maar de manier waarop jij daarmee omgaat.

Pim Ampe (Demo)
Pim Ampe


Levenskwaliteit op het werk omvat verscheidene ingrediënten. Ze zijn sterk verbonden met de basisbehoeften van de mens. Jezelf realiseren en ontwikkelen, ook op professioneel vlak is slechts één van die behoeftes. Kunnen samenwerken en een verschil maken op grotere schaal kan een andere behoefte zijn. Binnen je professionele activiteiten spendeer je veel van je tijd, energie en potentieel. Wanneer dit in een kwaliteitsvolle omgeving kan, zal het rendement hoger zijn.
In deze training kijken we hoe er binnen jullie organisatie reeds wordt ingezet op kwaliteit van leven en hoe je dit verder zou kunnen doen in de toekomst. Samen ontdekken jullie welke verschillende elementen er allemaal invloed uitoefenen op je levenskwaliteit binnen je werksituatie.
Aan de hand van bewustwording, analyse, het verwerven van inzichten en ervaringsgerichte oefeningen leren jullie hoe je zelf invloed kan uitoefenen op je eigen levenskwaliteit binnen je werkomgeving. Hoe je beter zorg kan dragen voor jezelf op je werk en hoe je vanuit meer comfort ook op een productieve manier je kwaliteiten kan inzetten op je werk zonder aan levenskwaliteit in te boeten.

Pim Ampe (Demo)
Pim Ampe

Stapsgewijs introduceren we je de vier overlegstructuren die je werk kunnen structureren, kanaliseren en comfortabel maken. Eens je onder onze begeleiding zelf hebt kunnen ervaren welke voordelen deze overlegstructuren met zich meebrengen, nodigen we je uit om het roer van ons over te nemen en deze vergaderingen zelf aan te sturen. Door middel van modelling en feedback verfijnen we samen jouw vaardigheden tot je voldoende vertrouwen voelt om deze overlegmomenten zelfstandig verder te leiden.

Overlegstructuren die we behandelen zijn:

 • Governance meeting/ beleids overleg
 • Tactical meeting/ operationeel overleg
 • Strategy meeting/ strategisch overleg
 • Introspectiv meeting/ Supervisie
Pim Ampe (Demo)
Pim Ampe


Transformeer: Van een klassiek hiërarchisch model tot een efficiënt werkende zelforganisatie, het kan!
Samen kijken we naar de veranderingswensen binnen jullie organisatie. Zonder een ingrijpende reorganisatie, maar wel aan de hand van concrete stappen in de richting van het doel van jullie organisatie, ondersteunen we jullie bij het maken van de overgang naar zelforganisatie. Dit alles gebeurt terwijl het dagelijkse operationele werk gewoon verder gaat. We maken samen de start, waarna jullie stapje voor stapje zelf verder evolueren.
We bieden een duidelijk kader, uitgangspunten en technieken aan en richten jullie aandacht op de stappen die er te nemen zijn om de nieuwe besturingssystemen zorgvuldig te implementeren.
We bekijken met jullie welke systemen jullie reeds ontwikkelden of gebruiken, of welke andere systemen het jullie mogelijk maken om zelforganisatie binnen de organisatie mogelijk te maken.
Bij dit hele proces houden we aandacht voor de encodering van je organisatie, het besturingsmodel van je organisatie en de samenwerkingsafspraken en cultuur binnen de organisatie.
Wat beogen we?

 • Werken aan Quality of life tijdens de werkuren
 • Efficiënt werkende organisaties:
  • Financieel
  • Operationeel
  • Ethisch – werkethiek: toename van autonomie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de medewerkers en dit in relatie tot het kerndoel van de organisatie.
  • Samenwerking

Hoe kan een organisatie inzetten op Quality of life op het werk?

 • Durf te verschillen, bevrijd jezelf, ontwikkel en groei
 • Creëer duidelijke cirkels en rollen
 • Vorm samen een transparant beleid
 • Organiseer gestructureerde beleids- en operationele meetings
 • Ga actiegericht te werk
 • Handel bewust
 • Kies voor samenwerking
 • Organiseer gestructureerde introspectieve meetings

Hoe ondersteunen wij organisaties?
Door organisaties te begeleiden bij:

 • Encoding
  • Het vertalen van een modern managementsysteem binnen het legale kader van de organisatie
 • Implementeren van een zelfsturend bestuursmodel
  • Innoverend denken over werkorganisatie
  • Afstemmen van werkovereenkomsten (huidige en nieuwe)
  • Verhelderen van de huidige- en in kaart brengen van de gewenste – intermenselijke dynamieken en samenwerkingsvormen
  • Mate van autonomie en zelfsturing in kaart brengen, faciliteren en aanmoedigen
  • Gestructureerde overlegvormen introduceren en trainen
  • Commitment formaliseren
 • Het eigen maken van nieuwe vaardigheden
  • Trainen van het toepassen van het nieuwe bestuursmodel
  • Trainen van vaardigheden:
   • Bewustwording van eigen denken-voelen en doen
   • Sturen van de eigen innerlijke processen (drijfveren, krachten, kwetsbaarheden, belemmeringen, allergieën, denkprocessen…)
   • Intermenselijke vaardigheden
   • Zelforganisatie
Joeri-torfs (Demo)
Joeri Torfs
Pim Ampe (Demo)
Pim Ampe

Positiv’eau biedt maatwerk, een aanbod op maat voor elk bedrijf. Wil je binnen je bedrijf inzetten op het verhogen van de levenskwaliteit van je werknemers, collega’s, partners, klanten of anderen, bij ons ben je aan het juiste adres. Zijn er zaken die een belemmering lijken voor het goed functioneren van het bedrijf, aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze ruime werkervaring en uitgebreide expertise maakt het mogelijk om ondersteuning, opleiding en begeleiding te bieden op verschillende vlakken. Leg uw vraag gerust aan ons voor, wij kijken hoe we iets voor u en uw bedrijf kunnen betekenen en formuleren een voorstel.

Pim Ampe (Demo)
Pim Ampe

Exploring Quality of Life

Research Nomads helps Positiv’eau ensure that their services are evidence based and that their concept and vision is informed by the empirical research surrounding Quality of Life and Wellbeing.

Research Nomads will follow Positiv’eau’s journey and help drive forward their core vision, ideas, innovations and services using an ethical and thorough approach to research.

Research Nomads aims to assist Positiv’eau in ensuring that the services and strategies they provide meet the expectations and needs of those involved as well as testing that the Wellbeing services offer long term results. In order to do so, Research Nomads makes use of their strong background in Anthropology, Psychology and User Research to work with Positiv’eau.

About Research Nomads

Research Nomads is a consultancy in User Research that helps companies to create services and products that meet the needs of the people using them.

Research Nomads offers a personalised, compassionate, ethical and open-minded approach that puts people at the centre of the research. They are a team of Social Science Researchers that use Social, Behavioural, Psychological and Cognitive approaches to answer questions and solve problems.

Working with companies

Research Nomads provides numerous services that can help companies in various ways. Their services include User Research, Ethnography, Secondary Research and Usability Testing.

Using methods such as contextual interviews, focus groups, diary studies, surveys and many more, Research Nomads helps businesses understand their users, what they need, their journeys, goals and how they feel and experience the service.

Research Nomads can work with companies that provide Wellbeing services or products, and may be interested in improving their working environment for employees. They also help companies that would like consultation on how Wellbeing and Quality of Life can be used to help achieve their goals or refine their vision. Research Nomads can help any company that has questions regarding those topics.

Elise Torfs (Demo)
Elise Torfs
Molly Goodman (Demo)
Molly Goodman

Het Experience center

Samenwerken aan een betekenisvolle onderneming die gedragen wordt door mensen, samenwerkt met mensen en een deugddoend aanbod aanbiedt aan mensen.
Een onderneming waarin de mens als gelijkwaardig wordt beschouwd. Er aandacht is voor ieders persoonlijke levenswil. Er oog is voor het potentieel in elk van ons. Samengewerkt wordt aan een krachtgerichte samenleving. Een stimulerende, constructieve omgeving gecreëerd wordt ter bevordering van ieders groei en welzijn. Waar kwaliteit van leven als voedingsbodem voor ieders geluksgevoel wordt gezien. Waar problemen uitdagingen en oplossingen in wording omvatten. Een omgeving waar verantwoordelijkheid iets is dat je opneemt, niet iets wat je wordt opgelegd. Dé plek waar synergie meerwaarde oplevert.

Onze eigen dromen, idealen en ideeën brachten ons al een eind op weg tot de oprichting en realisatie van onze onderneming, genaamd Positiv’eau. Toch zijn er nog levendige dromen verder te verwezenlijken.
Samen met QOLEI (Quality Of Life Economic Initiative www.qolei.org ) willen we nu verder groeien tot een participatieve, maatschappelijk bewuste samenwerking waarin we een gemeenschappelijk doel, namelijk de toename van de kwaliteit van leven van ieder van ons, vooropstellen.
Drie dingen die we zullen verwezenlijken zijn:
1. Financiering: We zoeken voldoende financiële middelen om het oude kuuroord in Ginoles les Bains (FR) te renoveren. We creëren er een plek waar mensen tot rust kunnen komen en kunnen genieten van de weelderige, rijke natuur. Een welzijnsoord waar mensen kunnen samen komen en kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten die deugd doen voor lichaam en geest, zodat ze kunnen herbronnen om daarna versterkt weer verder te gaan.
2. Experience Center: In het mooie Ginoles les Bains bieden we trainingen aan over het onderwerp “levenskwaliteit” en dit zowel op individueel vlak als in groep en voor bedrijven. We willen hiermee in eerste plaats het persoonlijke, professionele en maatschappelijke welzijn van de mens verbeteren en geloven dat dit ook een positieve impact heeft op het grotere geheel. Daarnaast wordt het aanbod ook uitgebreid met tal van activiteiten en diensten die het welzijn van de mens kunnen verbeteren. We bieden hiermee een aanbod dat mensen in staat stelt om in zichzelf te investeren, zorg te dragen voor zichzelf en zo vanuit een eigen comfort te participeren aan het leven en de dagelijkse verantwoordelijkheden.
3. Netwerk van talenten: We bouwen een netwerk op van mensen en organisaties die samenwerken aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor zichzelf en anderen door hun diensten (vb. Yoga, zenmeditatie, martial arts, massage, schilderateliers, beeldhouwen, keramiek, muziek, boekvoorstellingen, lezingen, wandelingen, sportactiviteiten, drama, cultuur etc…) uit te wisselen en samen deel te nemen aan het grotere betekenisvolle geheel, genaamd ‘Experience center’.

Het experience center bevindt zich in Ginoles les bains, gelegen aan de voet van de Pyreneeën in een van de meest pittoreske delen van het departement Aude, genaamd “La Haute Vallée”(Fr).

Sinds 1907 is het voormalige badhuis in Ginoles les Bains bekend om haar warmwaterbronnen. Aan het begin van de 20ste eeuw werd het water als heilzaam erkent door l’Académie de Médecin de Paris.

Het voormalige hotel en het toenmalige badhuis worden omringd door een prachtige grote tuin. Hoewel het hotel in een rustig en schattig dorpje is gelegen bevindt het zich tevens dicht bij grote steden als Toulouse en Perpignan en nabij de grens met Spanje. Omgeven door culturele trekpleisters als de Katharen kastelen van Montségur, Peyrepertuse, Rennes le Château. Het is tevens een erg mooie sportomgeving die zich uitstekend leent voor (berg)wandelingen, fietstochten en watersporten.

Het is de bedoeling dat je tijdens een verblijf in het experience center, omgeven door eeuwenoude platanen, palmbomen en warmwaterbronnen, kan genieten van de rijkdom, diversiteit en kracht van de natuur. We bieden er enerzijds een ‘oase van rust’ en anderzijds een stimulerend aanbod aan

deugddoende activiteiten. Je wordt er geïnspireerd en uitgenodigd om op zoek te gaan naar je eigen krachten en talenten, kennis te maken met je eigen gevoeligheden en deze samen te balanceren tot een helpend evenwicht, een gelukkig gevoel en een kwaliteitsvol leven.

Het oude badhuis en de andere vertrekken zijn toe aan een totale renovatie. We willen de tuinen, warmwaterbronnen en gebouwen in ere herstellen en renoveren tot een luxueuze viersterren accommodatie waar we een deugddoend verblijf en bijhorende ervaringen kunnen aanbieden.

Het adres van ons centrum is: 33, Route de Quillan, 11500 Ginoles les bains, France

De organisatie en het creëren van een aanbod voor het Experience center wordt gedragen en verzorgd door verschillende mensen:

De Onthalers verwelkomen je en zorgen voor een goed ontvangst. De Onthaasters brengen je in de wereld van bewustwording en rust. De Reboosters gaan samen met de jou op zoek naar je krachten en competenties zodat je opnieuw versterkt. De Ondersteuners of Enablers zorgen voor een zorgeloos verblijf. Elk van hen wil samen met jou een bijdrage leveren aan het vergroten van je levenskwaliteit.

Als je zelf wil participeren in Positiv’eau dan kan je dit op verschillende manieren doen:

 1. Als gast kan je gebruik maken van de diensten die Positiv’eau aanbiedt.
 2. Als Positivo (Onthaler, onthaaster, rebooster of enabler) kan je zelf binnen Positiv’eau een dienst aanbieden. Je deelt op die manier je knowhow of expertise met anderen opdat zij er van kunnen genieten of zich hierin ook verder kunnen ontwikkelen.
 3. Als supporter draag je financieel bij aan de realisatie van dit project. Jij bent mee één van diegene die dit project aanmoedigt en ondersteunt en zorgt voor een gezond financieel draagvlak om deze onderneming te doen groeien. Lees meer hierover op Qolei.org

Zo wordt het experience center de onderneming waarin je als individu een betekenisvolle plek kan innemen en op een eigen manier een bijdrage kan leveren aan de toename van levenskwaliteit voor jezelf en anderen.
Het is ons streven om via de versterking van het individu, uitwisseling van competenties mogelijk te maken en te komen tot het versterken van de draagkracht van de lokale gemeenschap. We willen dit doen door:

 • Mensen zichzelf te laten herstellen in hun kracht, zowel psychisch als fysisch.
 • Uitwisseling te stimuleren en betrokkenheid te vergroten door ieders bijdrage te valideren.
 • Economische draagkracht te versterken door een lokale munt te gebruiken.

Het experience center is een plek die voor en door gelijkgestemde zielen is vorm gegeven. Een plek waar levenskwaliteit belang heeft. Waar mensen worden aangemoedigd om goed voor zichzelf, anderen en de natuur te zorgen opdat ze alle drie tot hun recht kunnen komen, elkaar inspireren en doen opleven.
Het is een plek waar iedereen iets te bieden kan hebben, los van zijn/haar financieel vermogen. Waar een helpend gebaar voor de gemeenschap of de onderneming even waardevol is als een financiële gift voor de onderneming. Waar intellectuele input evenwaardig is aan noeste arbeid. Waar iedereen vanuit zijn eigen competenties en krachten een bijdrage kan leveren tot een betekenisvol geheel, een onderneming ter bevordering van de levenskwaliteit van ons allen.

It is better to know some of the questions than all of the answers.

– James Thurber

reach out

and tell us about your energy
Adres

Lodewijk van Sullstraat 53
2000 Berchem
Belgie

Telefoon

+32 3 288 94 41

contact

info@positiveau.com
www.positiveau.com

}}
Openingsuren

Monday-Friday: 9:00 – 17:00
Saturday-Sunday: Closed